En byggprocess kan vara lång och snårig och det finns många fallgropar och omständigheter som kan göra att arbetet stannar av eller havererar. Det kan skapa svåra konflikter och drabba den enskilde hårt med förseningar, inte minst ekonomiskt. Styrning och kontroll av arbetet är bästa sättet att undvika dessa problem.

Det kan därför vara värdefullt som privatperson och beställare att ha en part att luta sig mot även för mindre om och tillbyggnader av sitt hus. Det är ofta flera olika entreprenörer som ingår i ett byggprojekt – stort som litet - där det är viktigt att saker görs i rätt ordning, att det finns kontroller under projektets gång t.ex. innan betongplattan gjuts, kontroll av tätskikt i våtrum m.m.

En slutbesiktning där entreprenaden besiktigas och eventuella fel dokumenteras är viktig och bör alltid göras – även för de mindre projekten!

SWEFAB erbjuder nu även byggkontroll för den enskilde villaägaren från bygglovsansökan tills byggprojektet är färdigställt – kontakta oss för mer info!